Persondatapolitik

T4G One Europe ApS

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan T4G som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, når du benytter T4G-portalen, du eller den virksomhed, hvori du er ansat, sælger eller tilbyder at sælge et køretøj til T4G eller du tilmelder dig T4Gs nyhedsbrev.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte T4G på:

T4G One Europe ApS
CVR-nr.: 38251279
Auktionsvej 8
7120 Vejle Øst

(”T4G”)

Telefon: +45 41 58 80 00
E-mail: vurdering@t4g.dk

T4G er medlem af BCA-gruppen, og moderselskabet er BCA Marketplace Limited (registreret i England og Wales under følgende nummer: 09019615).

BCA-gruppen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), og denne kan kontaktes på:

BCA
Att.: Data Protection Officer
Headway House, Crosby Way,
Farnham, Surrey,
United Kingdom, GU9 7XG

Telefon: +44 (0)1252 721200
E-mail: DPO-Office@bca.com

1 Formål retsgrundlag og opbevaringsperiode
1.1 Brug af T4G-platformen og salg af køretøjer

1.1.1 Hvis du opretter og benytter en brugerkonto til T4G-portalen via app eller hjemmeside, og/eller du eller din arbejdsgiver sælger eller tilbyder at sælge et køretøj til T4G, behandler T4G dine personoplysninger. Det sker med henblik på, at kunne afgive et købstilbud samt for at kunne opfylde en eventuel senere indgået købsaftale, herunder i relation til betalinger og administration af din brugerkonto på T4G-portalen. Til disse formål behandler T4G de oplysninger, som indtastes på T4G-portalen eller som du i øvrigt giver os, herunder eksempelvis dit navn, dine betalingsoplysninger, dine kontaktoplysninger, og andre oplysninger tilknyttet din brugerkonto.

1.1.2 Hvis din arbejdsgiver er part i købsaftalen vedrørende køretøjet, sker behandlingen på baggrund af T4Gs legitime interesse i at kunne indgå og opfylde købsaftalen, idet det vurderes, at T4Gs legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du er part i købsaftalen vedrørende køretøjet, sker behandlingen for at T4G kan indgå og opfylde en aftale, som du er part i, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

1.1.3 Personoplysningerne tilknyttet din brugerkonto på T4G-portalen bibeholdes indtil brugerkontoen slettes eller ikke har været anvendt i en periode på 3 år. Personoplysningerne tilknyttet købsaftalen bliver slettet 3 år efter aftalens opfyldelse.

1.2 Henvendelser og support
1.2.1 Hvis du retter henvendelse til T4G, herunder som led i support, behandler T4G dit navn, dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som du giver i forbindelse med henvendelsen, for at kunne besvare din henvendelse.

1.2.2 Behandlingen sker på baggrund af T4Gs legitime interesse i at kunne svare på dine henvendelser, idet det vurderes, at T4Gs legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

1.2.3 Personoplysningerne tilknyttet din henvendelse slettes efter 3 måneder fra din seneste henvendelse er blevet besvaret, medmindre der på det tidspunkt er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig.

1.3 Markedsføring
1.3.1 Hvis du tilmelder dig T4Gs nyhedsbrev, behandler T4G dit navn og din e-mailadresse for at kunne kommunikere med dig.

1.3.2 Behandlingen sker for at kunne sende dig markedsføring i overensstemmelse med dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte kontaktoplysningerne, der fremgår indledningsvis ovenfor. Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forinden.

1.3.3 Oplysningerne bliver slettet, når du tilbagekalder dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor T4G ikke har kommunikeret med dig. Der vil dog i en periode på op til 5 år efter at samtykket er tilbagekaldt eller udløbet blive opbevaret dokumentation for dit samtykke, og retsgrundlaget for denne behandling er min legitime interesse i at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet det vurderes, at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

1.4 Retlige forpligtelser og rettigheder

1.4.1 T4G behandler de oplysninger, der indgår på fakturaen, med det formål at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale.

1.4.2 Behandlingen sker for at T4G kan opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til bogføringslovens kapitel 5, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

1.4.3 Oplysningerne bliver slettet efter 5 år regnet fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

1.4.4 Derudover kan T4G behandle de i punkt 1.1-1.4 nævnte personoplysninger med det formål at fastslå, udøve eller forsvare sine juridiske rettigheder i forbindelse med en tvist, en klage eller en undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed. Retsgrundlaget for behandlingen er i det tilfælde T4Gs legitime interesse i at behandle oplysningerne, idet det vurderes at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Oplysningerne slettes (såfremt der ikke er anden hjemmel til deres opbevaring), når de efter en konkret vurdering ikke længere anses for nødvendige af hensyn til tvisten, klagen eller undersøgelsen, og det kan medføre en afvigelse fra de øvrige slettefrister angivet i punkt 1.1-1.4.

2 Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter
2.1 Dine oplysninger kan blive videregivet til følgende tredjeparter:

a. Serviceudbydere og leverandører, der hjælper med T4Gs forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis hosting-udbydere og leverandører af IT-services.

b. Eksterne rådgivere herunder eksempelvis revisorer og advokater.

c. Koncernforbundne selskaber.

d. Offentlige myndigheder i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare T4Gs juridiske rettigheder.

e. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i et opkøb, der involverer hele eller dele af T4Gs virksomhed eller aktiver heri.

2.2 Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeparter, der er etableret uden for EU/EØS.

3 Dine rettigheder
3.1 Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

a. Retten til indsigt:
Du har ret til at anmode om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som behandles.

b. Retten til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som de mener er ufuldstændige.

c. Retten til sletning:
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

d. Retten til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

e. Retten til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

f. Retten til at gøre indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre behandlingen af dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde og T4G behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis der er legitime grunde til at fortsætte behandlingen.

g. Udøvelse af rettigheder og retten til at klage:
Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder, kan du kontakte T4G ved brug af kontaktoplysningerne, der er anført øverst i denne persondatapolitik. Ønsker du at klage til Datatilsynet over T4Gs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

4 Ændringer
4.1 Denne persondatapolitik kan blive ændret, herunder som følge af ændringer i lovgivning eller praksis, tilføjelser af ny funktionalitet til T4G-platformen og ændringer i forhold til de serviceudbydere og leverandører som T4G anvender. Ændringer vil blive meddelt på T4G-portalen via app og hjemmeside, og væsentlige ændringer vil blive meddelt dig via e-mail, såfremt du har oplyst denne i forbindelse med en behandling, der omfattes af denne persondatapolitik.