Handelsvilkår

1. Generelt
1.1. Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for ethvert købstilbud og enhver købsaftale mellem T4G One Europe ApS (”T4G”) og sælger af et køretøj (”Sælger”).

1.2.bVed anmodning om købstilbud fra T4G, erklærer Sælger sig indforstået med, at Handelsbetingelserne finder anvendelse på købstilbud fra T4G til Sælger (”Købstilbud”), samt en evt. efterfølgende indgået købsaftale mellem T4G og Sælger (”Købsaftale”). Dette gælder uanset indholdet af Sælgers salgs- og leveringsbetingelser, Sælgers ordrebekræftelser eller lignende.

1.3. Sælgers eventuelle ændringer til en Købsaftale finder kun anvendelse, såfremt dette er skriftligt accepteret af T4G.

2. Købstilbud
2.1. Købstilbud er gyldige i 5 hverdage fra afsendelse fra T4G, eller frem til den i Købstilbuddet oplyste udløbsdato, jf. dog pkt. 2.4 – 2.5 nedenfor.

2.2. Ved Sælgers anmodning om Købstilbud, indestår Sælger for, at køretøjet ikke har været til salg på andre platforme inden for 30 dage forud for T4Gs modtagelse af anmodningen.

2.3. For at modtage et Købstilbud, skal køretøjet være beskrevet korrekt, herunder i forhold til:

a) Afgiftsstatus
b) Momsstatus
c) Kørte kilometer
d) Mekanisk stand
e) Kosmetisk stand
f) Forrudens stand
g) Køretøjets anvendelse
h) Andre kommentar

2.4. Ethvert Købstilbud er betinget af, at køretøjet af Sælger er beskrevet korrekt. Er beskrivelsen af køretøjet mangelfuld eller på anden måde fejlagtig, forbeholder T4G sig retten til at foretage inspektion af køretøjet med henblik på evt. fremsættelse af nyt eller korrigeret Købstilbud.

2.5. T4G tager forbehold for fejl og mangler i Købstilbud, herunder i forhold til den angivne pris.

3. Levering mv.
3.1. Accepterer Sælger et Købstilbud, betragtes køretøjet som købt af T4G, som straks herefter iværksætter afhentning af køretøjet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2. Befinder køretøjet sig ikke på den af Sælger oplyste adresse, eller er køretøjet af andre årsager ikke tilgængeligt for afhentning, faktureres Sælger for ekstra transportomkostninger.

3.3. Ekstranøgler til køretøjet skal stilles til rådighed for T4G sammen med køretøjet, medmindre andet er angivet jf. pkt. 2.3, litra h ovenfor. Stilles ekstranøgler ikke til rådighed, forbeholder T4G sig retten til at bestille manglende ekstranøgler mod et gebyr på DKK 2.500 + moms, som betales af Sælger. Ekstranøgler som eftersendes af Sælger, er T4G ikke pligtig til at godtgøre.

3.4. Ladekabel/Ladekabler til køretøjet skal stilles til rådighed for T4G sammen med køretøjet, medmindre andet er angivet jf. pkt. 2.3, litra h ovenfor. Stilles Ladekabel/Ladekabler ikke til rådighed, forbeholder T4G sig retten til at bestille manglende Ladekabel/Ladekabler mod et gebyr på DKK 2.500 + moms, som betales af Sælger. Ladekabel/Ladekabler som eftersendes af Sælger, er T4G ikke pligtig til at godtgøre.

3.5 Sælger har det fulde ansvar for at levere registreringsattest til T4G. Den komplette registreringsattest skal være os i hænde senest 14 dage efter bilen er blevet afregnet. Såfremt attesten ikke er modtaget indenfor tidsrammen, hjælper T4G med at rekvirere en ny. Sælger vil blive pålagt at dække udgiften for rekvirering af ny attest. Dette berammer sig til 750 kr.- DKK + moms

Har bilen en udenlandsk registreringsattest, og komplet attest ikke er os i hænde senest 14 dage efter buddet er accepteret i T4G’s Portal, forbeholder vi os retten til at annullere handlen.

Bemærk – alle forsendelser indeholdende registreringsattester skal være afsendt med et med track and trace nummer.

4. Pris
4.1. Prisen fremgår af Købsaftalen.

4.2. Medmindre andet fremgår af Købsaftalen angives priser i DKK + moms.

5. Betaling
5.1. Efter indgåelse af Købsaftalen sender sælger faktura på det aftalte beløb til invoice@t4g.dk

5.2. Betaling foretages senest 48 timer efter køretøjet er tjekket ind hos BCA/T4G i Vejle.

5.3. Betaling foretages direkte til den af Sælger oplyste bankkonto senest 48 timer efter levering af køretøjet.

6. Fortrolighed
6.1. Sælger bliver tildelt adgang til T4G Portalen med et personligt brugernavn og kodeord. Disse oplysninger er strengt fortrolige og må ikke videregives eller benyttes af andre.

7. Garantier og mangelsansvar
7.1. Sælger indestår for at være ejer af og have fuld og ubegrænset råderet over køretøjet, herunder at der ikke er pant, udlæg, køberet, forkøbsret eller lignende i køretøjet ved Købsaftalens indgåelse.

7.2. Sælger garanterer, at køretøjet er mekanisk funktionsdygtigt, herunder i forhold til motor, gearkasse og differentiale.

7.3. Desuden garanterer Sælger, at køretøjet er i samme kosmetiske stand som beskrevet af Sælger. T4G forbeholder sig retten til foretage nedslag i købsprisen pris med:

a) DKK 1.500,00 + moms for hvert ekstra felt der kræver omlakering.
b) DKK 3.000,00 + moms for forruder med stenslag eller revner.

7.4. T4G forbeholder sig desuden retten til at ophæve en Købsaftale samt på Sælgers regning at returnere køretøjet, såfremt der foreligger mekaniske og/eller kosmetiske defekter, som Sælger ikke har oplyst om ved Købsaftalens indgåelse eller såfremt køretøjet, uanset pkt. 2.2., har været til salg på andre platforme inden for 30 dage forud for T4Gs modtagelse af anmodningen om Købstilbud.

7.5. Sælger er ansvarlig for ethvert direkte eller indirekte tab, som T4G måtte lide, som følge af Sælgers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Købsaftalen inklusiv Handelsbetingelserne.

7.6. Sælger har pligt til at handle i god tro. Er købstilbuddet væsentligt over den forventede pris, har sælger pligt til at oplyse os herom. Vi vil herefter bekræfte om der er sket en fejl, eller om vi kan fastholde det fremsendte tilbud. Vurderer T4G at buddet er et fejlbud, vil vi forbeholde os retten til at annullere købstilbuddet/handlen.

8. Lov- og afgiftsændringer samt force majeure
8.1. T4G forbeholder sig retten til, uden ansvar for T4G, at tilbagekalde Købstilbud og/eller ophæve en Købsaftale ved lov- og afgiftsændringer. T4G forbeholder sig samme ret ved force majeure, herunder pandemier (inklusiv Covid-19), epidemier, krige, optøjer, regeringsindgreb, strejker, blokader, importeller eksportforbud, naturkatastrofer, brand, mangel på energiforsyning og arbejdskraft eller lignende årsager, som ligger uden for T4Gs rimelige kontrol og som er egnet til at gøre T4Gs opfyldelse væsentligt mere byrdefuld.

8.2. Ved ophævelse af en Købsaftale, returnerer T4G køretøjet og relevante dokumenter til Sælger. Omkostningerne hertil afholdes af Sælger.

9. Lovvalg og værneting
9.1. Enhver tvist mellem T4G og Sælger afgøres efter dansk ret, hvorved der dog ses bort reglerne om lovvalg samt Den Internationale Købelov (CISG).

9.2. Enhver tvist, som måtte opstå mellem T4G og Sælger, herunder tvister vedrørende aftaleindgåelse, –
gyldighed eller -ophør, skal afgøres ved Retten i Kolding.